top
logo

เว็บที่น่าสนใจ


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2560กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2560 (6)
อบรมโรงเรียนต้นแกร่ง PLCอบรมโรงเรียนต้นแกร่ง PLC (6)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560 (7)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2560 (8)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (7)
อบรมการสอนคิด Thinking Schoolอบรมการสอนคิด Thinking School (9)
พิธีวางดอกไม้จันทน์พิธีวางดอกไม้จันทน์ (7)
นิทรรศการการเสด็จสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9นิทรรศการการเสด็จสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (6)
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ เมืองลุงเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ เมืองลุงเกมส์ (8)
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560 (6)
งานวันอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอดอนสัก ครังที่ 23 ประจำปี 2560งานวันอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอดอนสัก ครังที่ 23 ประจำปี 2560 (30)
เปิดโลกอาชีพ เมืองคนดี 2560เปิดโลกอาชีพ เมืองคนดี 2560 (11)
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวิชาการอำเภอดอนสัก 2560แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวิชาการอำเภอดอนสัก 2560 (13)
ซ่อมโต๊ะนักเรียนเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาซ่อมโต๊ะนักเรียนเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (5)
อบรมการประกันคุณภาพ Active Learning 2560อบรมการประกันคุณภาพ Active Learning 2560 (20)
นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (30)
ตลาดนัดการอ่าน 2560ตลาดนัดการอ่าน 2560 (7)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปวช.1-2 อำเภอไชยาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปวช.1-2 อำเภอไชยา (22)
นักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอไชยานักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอไชยา (22)
นักเรียนชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอเกาะสมุยนักเรียนชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย (23)
นักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราชนักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช (24)
นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐนักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐ (9)
นักเรียนร่วมกิจกรรม เยาวชน ณ ลานหินพัด อ.คีรีรัฐนิคมนักเรียนร่วมกิจกรรม เยาวชน ณ ลานหินพัด อ.คีรีรัฐนิคม (7)
ศึกษาดูงานนักเรียน ปวช 2560ศึกษาดูงานนักเรียน ปวช 2560 (22)
ทัศนศึกษานักเรียนทำคุณประโยชน์ภาคกลาง 2560ทัศนศึกษานักเรียนทำคุณประโยชน์ภาคกลาง 2560 (9)
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี สนามพระมงคลกิตติพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย)กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี สนามพระมงคลกิตติพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) (11)
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 (28)
ทัศนศึกษานักเรียนแกนนำ ประจำปี 2560ทัศนศึกษานักเรียนแกนนำ ประจำปี 2560 (3)
ประชุมผู้ปกครองก่อนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปวช ปีการศึกษา 2560ประชุมผู้ปกครองก่อนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปวช ปีการศึกษา 2560 (21)
อบรมให้ความรู้นักเรียนก่อนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560อบรมให้ความรู้นักเรียนก่อนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560 (7)
กิจกรรมช่วยทำความสะอาดวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1/2560กิจกรรมช่วยทำความสะอาดวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1/2560 (8)
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน 1/2560กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน 1/2560 (13)
อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาซี 1/2560อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาซี 1/2560 (8)
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 1/2560กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 1/2560 (12)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน O-net 1/2560กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน O-net 1/2560 (5)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560 (7)
กิจกรรมประกวดสือนวัตกรรมทางการศึกษา 1/2560กิจกรรมประกวดสือนวัตกรรมทางการศึกษา 1/2560 (10)
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 1/2560การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 1/2560 (20)
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 1/2560การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 1/2560 (22)
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 1/2560การแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 1/2560 (4)
การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 1/2560การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 1/2560 (20)
ประชุมครูกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2560ประชุมครูกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2560 (6)
นักศึกษาวิชาทหารช่วยงานวัดสิงขร 1/2560นักศึกษาวิชาทหารช่วยงานวัดสิงขร 1/2560 (6)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 1/2560กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 1/2560 (20)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 1/2560กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 1/2560 (6)
กิจกรรมสภานักเรียน 1/2560กิจกรรมสภานักเรียน 1/2560 (15)
กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC. 1/2560กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC. 1/2560 (8)
การแข่งขันบทเพลงรักแห่งแผนดิน 1/2560การแข่งขันบทเพลงรักแห่งแผนดิน 1/2560 (28)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1/2560กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1/2560 (11)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดวิสุทธิชลาราม 1/2560กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดวิสุทธิชลาราม 1/2560 (14)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดท้องอ่าว 1/2560กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดท้องอ่าว 1/2560 (9)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1/2560กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1/2560 (6)
การแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ 1/2560การแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ 1/2560 (29)
การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน 1/2560การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน 1/2560 (10)
การแข่งขันกีฬาอำเภอดอนสัก 1/2560การแข่งขันกีฬาอำเภอดอนสัก 1/2560 (18)
กิจกรรมสวนสนามและถวายคำปฎิญาณลูกเสือ 1/2560กิจกรรมสวนสนามและถวายคำปฎิญาณลูกเสือ 1/2560 (19)
อบรมเครือข่ายแนะแนวอบรมเครือข่ายแนะแนว (6)
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ปวช.ช่างยนต์ 2560ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ปวช.ช่างยนต์ 2560 (7)
อบรมยุวเกษตรอบรมยุวเกษตร (20)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน (12)
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 12
 
Powered by Phoca Gallery

นายภานุ  อ่ำใหญ่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Tel. 077-371014

นางเยาวเรศ  พิริยสถิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 086-1404182
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 081-0780151

นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 093-6809383

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

ราคาน้ำมัน


bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail donsakwit@hotmail.com.